Majoros Szidónia: A fal

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy város. A város lakói sosem beszéltek jókedvűen egymással: emberemlékezet óta egymás haragosai és ellenségei voltak, bár azt senki sem tudta megmondani, vajon mikor és hogyan is kezdődött közöttük a viszály. Csak azt tudták, hogy sem ők, sem felmenőik nem szívlelték egymást. A város közepén egy égig érő, átláthatatlan fal húzódott. A városlakók éveken át építették, lassan, szorgos munkával, kitartóan. Minden egyes alkalommal, amikor valaki rosszat szólt a királyról, a királyságról, vagy a királyság bármely alattvalójáról, gonosz tettet hajtott végre ellenük, vagy hamis kívánság, netán cselvetés ötlete fogant meg a szívében, a fal valahol vagy magasabbra nőtt, vagy tovább vastagodott. Néhol kőből került hozzá egy rész, másutt téglából, esetleg vályogból, ám az áthatolhatatlan városfal minden egyes ilyen alkalommal tovább szilárdult. A fáma szerint kezdetben egyáltalán nem volt fal a városban, a városlakók szabadon járkálhattak a város teljes területén, sőt a fal még a Nagy Bukást követően is sokáig olyan alacsony volt, hogy az emberek átugrálhattak rajta, később azonban egyre magasabbra emelkedett, idővel pedig teljességgel átláthatatlanná vált, vajon mi rejtőzik, milyen világ terül is el a túloldalán. Szüleik, nagyszüleik elmesélt történetei alapján a városlakók úgy tudták, hogy a város fölött Szuverén Úr, a város alapítója, királya és kormányzója uralkodik, aki a fal túloldalán lakik, óriási palotájában mindenki számára van hely, és számos szerettük vele tartózkodik a város odaeső oldalán. Ebben a fal általi elszigeteltségben éltek a városlakók nemzedékről nemzedékre. Időről időre felbukkantak azonban emberek, akik különféle módszereket dolgoztak ki, hogy általuk kapcsolatba léphessenek a túloldalon lévőekkel: egyesek a Morze-ABC kódkopogásával, mások minden erejüket összeszedő, csoportos kiabálással, ismét mások dübörgő zenével és hangosbemondókkal próbálkoztak, ám mind a szelíd rejtjelek, mind a fülsüketítő ordítás hangjai elvesztek a tömör tégla-, kő- vagy vályogfalban, vagy visszhangként visszapattantak róla. Olyanok is akadtak, akik azt állították, a fal mellett térden állva, kezüket imára kulcsolva hangot hallottak a túloldalról. Ez a halk szavú, jámbor kisebbség azt állította, ők Szuverén Úr megbízásából érkeztek a városba, és a király üzenetét hivatottak tolmácsolni az embereknek. A legtöbb városlakó azonban nem hitt nekik. ’Méghogy a király küldöttei! Én meg a helytartója vagyok, nem? Te pedig, barátom – kacsintott össze cinkosan cimborájával az egyik városlakó –, a fejedelem személyesen!’ Majd hangos hahotában törtek ki, és magukra hagyták az állítólagos követeket. Egy nap a városrész vezetősége felhívást intézett a néphez: összehívták a város legjobb kőműveseit, hogy eszeljék ki, miként törhetnék át és dönthetnék le a falat. Azok azonnal számításokba is kezdtek, milyen eszközökkel, milyen dőlésszög mellett vegyék ostrom alá a falat, faltörő kosokkal, ágyúkkal és golyóvetőkkel próbálkoztak, sőt a város legerősebb embere versenyt is meghirdették. Érkeztek is az erőtől duzzadó legények és daliák, a város Góliátjai és erőóriásai, de a falat egyiküknek sem sikerült ledöntenie. Összefogtak hát az erősek a gyengékkel, hátha együttes erővel többre mennek. Elhatározták, hogy a fal mentén egyszerre vonulnak és menetelnek majd, naponta hétszer. Átmeneti sikereket sikerült is így elérniük: együttes masírozásuk nyomán a fal több helyütt megrepedt, néhány magasban lévő kődarab kiesett, a fal azonban még itt és így sem omlott le teljes magasságában. Teljes hosszában meg végképp nem. Később a városrész vezetősége újabb ötlettel állt elő: ’Ha már ledönteni nem tudjuk, próbáljuk megmászni, és úgy juttatni át üzenetet a városfalon túlról.’ Mivel a javaslatot egyöntetűen megszavazták, hamarosan falmászó versenyt hirdettek meg. Érkeztek is a tapasztalt fal- és hegymászók a város minden pontjáról. Próbálkoztak éjjel, nappal, néhány rátermett és technikás közülük egészen magasra is jutott, de a falat megmászni egyiküknek sem sikerült. Nemsokára eszükbe jutott, hogy megpróbálhatnának alagutat fúrni a fal alatt. Ekkor hívták a vájárokat és bányászokat, a mélyfúró geofizikusokat és szeizmológusokat, de a fal a föld alatt is olyan mélységben húzódott, hogy nem találtak módot az átfúrására. Egy éjjel aztán graffiti művészek érkeztek a falhoz. A falfirkász tevékenységet már évekkel azelőtt betiltották a városban, de a falra fújók szerették volna látni, vajon hatóanyaguk nem oldja-e fel a követ, a téglát, a habarcsot vagy a vályogot. Illegális tevékenységüket zseblámpával világítva végezték: miközben egyikük rajzolt, másikuk igyekezett eltakarni a lámpa fényét, és kitartóan bátorította társát: ’Nyugi, nyugi, én falazok neked!’ Valaki azonban meglátta, mit művelnek az éj leple alatt, és jelentette őket a város vezetőségének, a városi hadsereg parancsnoka pedig, akinek legfőbb feladatát munkaterülete, azaz a város védelme képezte, befalaztatta őket, mint a tizenkét kőműves Kőmíves Kelemennét. A fal azonban nem szakadt át, nem omlott le: sem a graffiti művészek tevékenységének, sem a befalazásnak köszönhetően, sőt ha lehet, a befalazás csak tovább erősítette azt.

A városlakók mind nagyon másképpen viszonyultak a falhoz: ki örült meglétének és védelmi rendszerként nagyra tartotta; ki személyes szabadsága korlátozásaként tekintett rá, börtöne falaként; ki tagadta a meglétét is, nem foglalkozott vele, vagy az ismeretlentől való félelem miatt nem akart a túloldalra kerülni; ki haragudott rá vagy egyenesen gyűlölte; ki üzleti lehetőséget látott benne, és a fal mentén falatozót nyitott Falafel Faloda Falánkoknak néven, ki fallabda létesítményt hozott létre, ki szigeteléssel foglalkozó vállalkozása bemutatótermeként használta, ki tudományos ismeretterjesztés céljából vagy az idegeneket vezetve mesélte el a fal történetét; ki művészi kifejezőeszközként falfestményeket készített rá, ki dalt szerzett vagy színdarabot írt róla; ki sírt, ki imádkozott a falnál; ki büszkén emlegette, hogy a fal hozzájuk tartozó szakasza még az űrből is látszik; ki az egymástól való elválasztódás aspektust emelte ki a fal kapcsán; ki ásott, mint a vakondok, hogy átbújhasson alatta; ki repülőgépeket tervezett, hogy nagy magasságban átrepülhessen fölötte; ki hang- vagy testi erőnek erejével próbálkozott; ledönteni azonban egyikük sem tudta. Sem alatta, sem fölötte, sem rajta keresztül nem jutott át a túloldalra soha senki. Legalábbis élve. S amint tudni lehetett, sem földrengés, sem áradások, sem tűzvészek, sem semmiféle egyéb természeti katasztrófa nem ingatta meg soha. A fal szilárdan állt, sőt az idő múlásával tovább magasodott és vastagodott, így egyre kihívóbban tornyosult az emberek feje fölé.

A nép körében már régóta az a hír járta, egy nap jön majd egy ács, aki lerombolja a falat, az eget ostromló bástyákat a porral teszi egyenlővé, és helyette hidat ácsol, amelyen átkelve az emberek szabadon járulhatnak a király elé. A legtöbben azonban erre a híresztelésre is csak legyintettek: ’Mende-monda! Üres szóbeszéd! Humbug!’ – mondogatták. A megjövendölt nap azonban furcsa módon valóban elközelgetett: egy nap a városba érkezett egy ember, aki nem kevesebbet állított magáról, mint hogy ő Szuverén Úr fia, aki a béke követeként azért jött, hogy az édesapja és a városlakók közötti, kezdeti jó kapcsolatot helyreállítsa, a falat ledöntse, és őket az édesapjától nekik szánt ajándékokkal ellássa, sőt apja gazdagságának áldásait rájuk bőségesen kiárassza. A merésznek vélt kijelentés hallatán a városlakók egymás között így tanakodtak: ’Ez a csenevész fickó lenne a király fia?! De hisz izomkolosszusok próbálták áttörni a falat, és még ők sem jártak szerencsével, akkor épp ennek a filigrán fiatalembernek sikerülne?! Hiszen még falmászó felszerelése sincs!’ ’Az lehet, de mi van, ha tud valami titkos átjárót, amin keresztül ő maga is jött?’ ’Ugyan már, nézz csak rá! Se koronája, se jogara, se palástja, de még csak gyűrűje sincsen. Hogyan lehetne ez a király fia?! Elég szegény lehet az a király, akinek ilyen toprongyos, szakadt ruhába öltözött a fia! Az ilyen király ugyan miféle gazdagsággal tud kecsegtetni?!’ Egy a tömegben álldogáló férfi, aki eddigre már előrébb merészkedett, hogy közelebbről is szemügyre vehesse az állítólagos királyfit, ekkor harsányan csattant fel: ’Méghogy a király fia! Ez aztán a szemenszedett hazugság! Hiszen ez az ács fia! Ismerjük jól: a keleti városrészben született, apja, anyja egyszerű emberek, ácsműhelyük van a keleti kapunál. Maradna meg inkább az ács a gyaluló-, véső- és esztergapadnál, ahonnan jött és ahová való!’ A férfi azonban körbejárt szerte a városban, megjavította a bútorokat, amelyek használhatatlanná váltak, befödte a háztetőket, ahová korábban beesett az eső, és mindenkinek mindenben a segítségére sietett. El is terjedt a híre az egész vidéken. A viharban megrongálódott épületek megjavítására hívták, a szélfútta zsindelyek pótlására, a nádtetős házak helyreállítására és nagyritkán zsuppolásra. Becsületes, szorgos, jóindulatú embernek bizonyult, így sokak elismerését kivívta, dicsérték munkáját, szorgalmát, szakmai tudását, embertársaihoz való hozzáállását. Néhány nő különösen is élénk érdeklődést tanúsított iránta: lelkes odaadással beszéltek vállára omló, dús, szőke hajáról, kék szeméről, naptól cserzett bőréről, sőt férfias arcéléről is. A gyerekek is nagy örömmel hallgatták: nekik – egyebek mellett – azt mesélte, hogy amikor Tojás Tóbiás a fal túloldalán leesett, a király összes lova és embere a segítségére sietett, összerakták, és újra boldog és egységes lett. Az emberek egy csoportja azonban arra tört, hogy tőrbe csalja őt. ’Ha valóban az ács fia vagy, amint mondják, építs nekünk olyan stabil állványzatot, vagy olyan magasra nyúló, szilárdan álló létrát, amelyen keresztül átjutunk a túloldalra!’ – állította kihívás elé a város egy bölcseletben járatos, ismert gondolkodója. ’Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet a királyhoz, csakis énáltalam.’ – felelte a férfi, mert ismerte gondolataikat. ’Halljátok ezt, micsoda hatalomvágy és nagyravágyás cseng ki a szavaiból?! A királyhoz való egyedüli közvetítőnek képzeli magát!’ – lázongott a gondolkodó mellett immáron a felháborodott tömeg is, és arra törtek, hogy elveszejtsék. Elfogták, a helytartó elé citálták, és minden lehetséges vádat fölhoztak ellene, szép sorjában. A helytartó ezt kérdezte tőle: ’Azt mondják, a város királyának vallod magad. Igaz-e ez?’ A királyfi erre így válaszolt: ’Magad mondod.’ A helytartó hosszasan elnézte a ma született bárány szelídségével előtte álló, kérdéseire ugyanakkor a jó pásztor határozottságával felelő férfit, és kedvére valónak találta, sőt semmi kivetnivalót nem talált benne. Az udvar felől mindeközben kitartóan zengett a nép, amint ’Viadalt!’ kiált. ’Viadalt! Viadalt!’ – zúgott egyre hangosabban a tömeg egységesnek vélt kiáltása. A helytartó szánakozva tekintett a férfira, de a nép nyomására mégis a férfi ellen döntött. Végül kihirdették az ítéletet: ’Felségsértés vádjában bűnösnek találtatik, a ruháitól megfosztásra, minden szerszáma és vagyona elkobzására, 40 botütésre, azt követően viadalra kitenyésztett bikával való élethosszig tartó viaskodásra ítéltetik’. Az ítéletet végrehajtották: a férfit lecsupaszították, megverték, majd a felbőszült tömeg ádáz tekintetével övezett és rosszindulata zajától hangos arénába vonszolták. Nem mindenki volt azonban a tömeggel egyetértésben: a férfi családja, barátai, munkatársai mélységes fájdalommal a szívükben vették tudomásul az ítéletet, a hasonló sorsra jutástól való félelmükben többen elmenekültek, mások lesújtva, ajkukon elvesző, néma kiáltással kullogtak a ’Viadalt!’-követelő tömeg nyomában. Az aréna homlokzatára táblát helyeztek el, melyen ez állt: Son of the Lord Sovereign, King of the City, Hijo del Señor Soberano, Rey de la Ciudad, Sohn des Herren Souverän, König der Stadt, Fils de Seigneur Souverain, Roi de la Cité, Figlio di Domine Sovrano, Regnante di la Città, amely azt jelenti, Szuverén Úr fia, a város királya. A város elöljárói akkor szóltak a helytartónak: ’Ne azt írd: A város királya! – hanem ahogyan ő mondta: A város királya vagyok.’ A helytartó azonban így válaszolt: ’Amit megírtam, megírtam’.

Nem sokáig látták a szemlélődők a feliratot: az ég elhomályosult, besötétedett, és sötét is maradt déli tizenkét órától délután három óráig. Amikor a királyfi kilehelte a lelkét, a fal a keleti őrtoronynál a tetejétől az aljáig nagy robajjal leomlott. És hogy mi történt ezután a királyfival? Sírba fektették, a sír őrzésével pedig katonákat bíztak meg. Három nap múlva asszonyok mentek ki a városon kívülre; ők szaladtak be a városba a hírrel, hogy a király fiának sírját lepecsételő zárókő elgördíttetett, a sírt pedig üresen találták! Egy János nevű ember pedig, aki nemcsak járt az egykori fal túloldalán, de onnan élve vissza is tért, mesélte, hogy a város másik részét folyó szeli ketté, amely látszólag magából a palotából ered. Hatalmas híd áll rajta, amelyen szabadon járnak-kelnek az emberek, hogy a királyuk elé járuljanak, bármikor, amikor úgy tartja kedvük. Persze nem mindenki hitte el ezeket a jó híreket az egykori fal túloldalán lévő világról. Akadtak azonban olyanok a város lakói között, akik emberemlékezet óta egymás haragosai és ellenségei voltak, ősi viszály szülöttei olyannyira, hogy sem ők, sem felmenőik nem szívlelték egymást, ám a fal leomlását követően mégis elkezdtek jókedvűen beszélni egymással, segíteni az öregeken, a betegeken, a szegényeken és a rászorulókon, és megosztani másokkal azt, amije kinek-kinek volt. Sok ember így él mindmáig, és a városlakók közül sokan akkor is ilyen boldogan éltek, míg meg nem haltak. A város Óperenciás-tengerén és hármas üveghegyén is túl, ott, ahol a madár se jár és a kurta farkú malac túr. Sőt, még azon is túl.

Egy órányi mély levegő – Nick Vujicic a Ludovika Arénában – Vendégszerző: Szabó Katalin

Nick Vujicic a március 11-ei evangelizációs előadását követően hétfőn, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Arénájában tartott külön egy előadást az egyetemistáknak a Nem Adom Fel Alapítvány szervezésében. Többször kiemelte Magyarország iránti szeretetét és azt, hogy a jövőben újra szeretne idelátogatni, mi több, dokumentumfilmet is tervez forgatni hazánkban. Az orosz-ukrán háborúban nyújtotta segítségünkre is nagyon büszke, kiemelte, hogy továbbra is fontos imádkoznunk a békéért. 

Hangsúlyozta, hogy országunk jövője rajtunk múlik, nagylelkűnek, alázatosnak és bátornak kell lennünk. Mesélt gyermekkori félelmeiről, ahogyan rájött, nem is igazán osztálytársainak gúnyolódása, hanem a tőlük kapott elutasítástól való félelme tartotta vissza őt a teljes élettől. Tízévesen öngyilkosságot kísérelt meg, ebből a mélységből végül szülei szeretetével és támogatásával jött ki. Nem sokkal ezután talált rá Jézusra és a hitre. A remény erőt adott neki megtanulni írni, fésülködni és más hétköznapi tevékenységek elvégzésére két lábujjának segítségével.

Az evangelizációja során beszélt a lélek örökkévalóságáról, ami testtől függetlenül mindörökre köztünk marad, nem számít, milyen külső hatás éri testünket. ,,Akár a tűzbe is dobhatnak, megégethetik bőrömet, de a lelkemet soha!” A házasságáról elárulta, feleségétől minden hónapban megkérdez három dolgot: mi az, amit jól csinál és azt folytatnia kell; mi az, amit rosszul tett és abba kell hagynia; illetve mi az, amit szeretné a felesége, hogy megtegyen, mert eddig nem tette. A párkapcsolatok kialakításakor megfelelő időt kell adnunk partnerünk megismerésére, a türelem elengedhetetlen.

Hangsúlyozta, hogy Amerika mára teljesen megváltozott, már nem a szabadság földje. Szabad véleménye miatt bankja befagyasztotta kártyáit és visszautasították vele a tárgyalást. Elmesélte, két nagyapja azért került börtönbe, mert felvállalták, hogy hisznek Istenben. 

Mindennapi életünk során lehetünk rugalmasak és alkalmazkodók, de a legfontosabb biztosnak lennünk abban, hogy gyógyultak vagyunk legbelül. Mindenkit arra buzdított továbbá, hogy segítsünk azokon, akik még nem sikeresek, ne féljünk odalépni embertársainkhoz. A közösségi médiát -TikTok, Facebook és Instagram – korruptnak nevezte. ,,Álmodjatok nagyobbat, mint Elon Musk!” ,,Tűzzetek ki nagy célokat és írjátok le őket egy listára!” 

Az egyetemisták előzetesen küldhettek Nicknek kérdéseket, amelyekre az előadás végén igyekezett válaszolni. Bár az általam feltett kettő kérdésre sajnos nem jutott idő, az egyik kedvencem a következő volt: Ha végtagokkal születtél volna, akkor is előadó vált volna belőled? A válasz engem személyesen meglepett, ugyanis így szólt: Akkor valószínűleg most nem tartanék beszédeket, máshogy alakulna az életem. 

Egy nagyon őszinte prédikációt hallhattunk, lelkileg és szellemileg is megindító volt érezni, ahogyan szavai mindenkit egyszerre átölelnek. Végszóként pedig az ,,Idő minden.” hangzott el, amely nemcsak alapigazságként kísér minket életünk során, hanem szubjektivitása miatt minden ember különbözően érzékeli és vélekedik róla. Mindig másképpen és másmilyen sebességgel telik, leírható fizikai mennyiségekkel, tapasztalatok útján, vagy akár filozófiai fogalomkörbe ölthető, nem létezik rá egzakt leírás, ez teszi lenyűgözővé. Talán, ha képesek leszünk megérteni, mekkora értéket rejt az idő magában, egy még szebb és boldogabb élet állhat előttünk. „Hiszen Isten Igéje szerint, aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, örök élet birtokosa.” 

(A szerző harmadéves alapszakos vegyészhallgató az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen)

Nacsa Lőrinc: A gyermekvédelmi törvény szigorítása egy össznemzeti ügy – vendégszerző: Hezam Nóra

A balliberális politikai pártok és jogvédő szervezetek azzal támadták folyamatosan a magyar  kormányt, hogy nem indokolt a szigorú jogszabályi háttér a gyermekeink megóvásához, mert a  kockázat, ami miatt készült szerintük nem is létezik. A brüsszeli testület pedig korábban azt  állította: a források odaítélésének nem feltétele a magyar gyermekvédelem kérdése. Ez Brüsszel  szerint tagállami hatáskör.

IMG_0480

Ennek ellenére a téma újból-és újból felvetődik az uniós egyeztetéseken. Az EU-s források  folyósításával kapcsolatban a képviselő úgy fogalmazott: a vissza nem térítendő források járnak  Magyarországnak, a magyar embereknek és sajnos erősen érzékelhető a kettős mérce Brüsszelben, illetve egy látványos zsarolási technika Magyarország irányába. Majd hozzátette:  ideológiai kérdésekben nem értünk egyet, ezért történik mindez Brüsszel részéről.  

Hazánkat állandó offenzíva éri a keresztény értékek megőrzése és a hagyományos családi  értékeket erősítő intézkedések miatt. Nacsa Lőrinc országgyűlési képviselő szerint a 2022-es  gyermekvédelmi népszavazás óriási erőt adott a gyermekvédelemmel kapcsolatos  intézkedésekben és úgy fogalmazott, hogy „a gyermekvédelmi törvény szigorítása egy  össznemzeti ügy”. A finnek és svédek NATO-csatlakozásával kapcsolatban fontos hozzáfűzni,  hogy minden tagállam, így Magyarország támogatására is szükségük van – hazánktól meg is  kapta az igent -, de sérelmezzük, hogy Svédország és Finnország az elmúlt években rendre alaptalanul bírálta a magyar jogállamiságot. A magyar jogrendszert a maguk liberális képére formálni, amiből Magyarország köszöni nem kér.

Hogyan tudunk jobban kapcsolódni a másikhoz?– Bencziklopédia beszélgetős estje –
vendégszerző: Hezam Nóra

Mit is jelent igazán kapcsolódni a másikhoz, önmagunkhoz, és milyen alapelvekkel van kikövezve a harmonikus kapcsolatokhoz vezető út? Ezeket a kérdéseket jártuk körbe Zámbori Soma szinkronszínésszel és feleségével, Fazekas Ritával, aki mediátorként, coachként és jogászként dolgozik. Ők voltak 2018-ban a házasság hete arcai.

Fotós: Puha Dorka

A párkapcsolati a sérelmekről és azok megfelelő kezeléséről volt szó elsősorban a beszélgetés során. Fazekas Rita kiemelte: „a sérelmek általában visszavezethetők a szülőkről való fizikai és érzelmi leválás hiányára”, amely a megosztás teljességét csorbítja a kapcsolatainkban, majd hozzátette, hogy „a határok kijelölése és egymás határainak tiszteletben tartása rendkívül fontos”. Határokat felállítani és érzelmileg leválni a szüleinkről az egyik legalapvetőbb lépés a párkapcsolatban megfelelő kapcsolódás kialakításához. Dr. Henry Cloud & Dr. John Townsend pszichológus szerzőpáros egyik művét, a Határaink a párkeresésben c. könyvét lehetne itt megemlíteni. A szerzők szerint a párkeresés alapvetően a felfedezések ideje, ami lehetőséget ad az önismeret elmélyítésére, a fejlődésre, a kapcsolati készségek tanulására, az éretté válásra, és ezzel párhuzamosan az egyre jobb kapcsolatok kialakítására. Az említett könyvben öt olyan romboló személyiségjegyet is kifejtenek a szerzők, amelyek a párkapcsolatokra toxikus hatással vannak és a mély kapcsolódást akadályozzák, ezekre pedig már az elején érdemes figyelni: ha a személy védekezik -ahelyett, hogy elfogadná a visszajelzéseket, stagnál – nem fejlődik, függőségek jellemzik, csupán vallásos – nincs napi kapcsolódása Istenhez, nincs élő hite, és elvárja a bizalmat – ahelyett, hogy megbízhatóságával kiérdemelné.

Zámbori Soma az EQ (érzelmi intelligencia) fontosságát is kiemelte a beszélgetés során, hiszen krízispontban a másik szükségleteit is figyelni kell és a kapcsolatot csak úgy lehet előrébb vinni, ha fejlesztjük, ami pedig az önfejlesztéshez vezethető vissza. Az előadó házaspár Tony Robbins hat alapvető szükségletét is kifejtette, melyek a következők: biztonság, változatosság, fontosság, hogy szeretve legyünk, növekedjünk, illetve az, hogy hozzájáruljunk a másik boldogságához. Ha ezek közül bármely kettő teljesül, akkor kapcsolódásról beszélünk. Amennyiben bármely négy pont nevezhető érvényesnek a kapcsolatunkra ezek közül, kötődésről beszélünk. Ha pedig mind a hat, akkor valószínűleg soha nem fogjuk elhagyni azt a valakit. Ahhoz azonban, hogy idáig eljusson a kapcsolatunk, a kommunikáció, érzelmeink verbalizálása és a helyes énközlés elengedhetetlen. Azonosítani az érzéseinket és ezeket megfogalmazni a másik felé. Ez az, ami az egyik legfontosabb egy harmonikus kapcsolatban. „Érzésekkel nem lehet vitatkozni” – fogalmazott Zámbori Soma színművész, majd József Attilától idézett egy sort a Thomas Mann üdvözlése c. versből: „Te jól tudod, a költő sose lódit: az igazat mondd, ne csak a valódit”.

Fotós: Puha Dorka

A beszélgetés végén szó esett még a „falsch” mintákról is. Mindannyian másféle párkapcsolati mintákkal találkozunk a szüleink révén. Különböző elképzelésekkel rendelkezünk az ideális párról, kapcsolatról. Amikor találkozunk valakivel, akkor az otthonról hozott „csomagjaink”, a tudattalanul hordozott elvárásaink találkoznak egymással. Ennek azonban fontos szerepe van a kapcsolat alakulásában. Persze nem a kezdeti időszakban, amikor a nagy lángolás elfedi őket, hanem később, az összecsiszolódás ideje alatt. Pál Feri római katolikus pap, mentálhigiénés szakember egyik előadását érdemes idekapcsolni. Szerinte a sebzett gyermeki énrészek felismerése és azok feldolgozása nélkül nehezen lehet megmaradni a jó kapcsolathoz vezető úton. Kiemelte, hogy egy kapcsolatban nem elég egymást szeretni. Szeretni kell magát a kapcsolatot, a kötődést is. Érdemes egy korábbi kutatást is idekapcsolni: a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének kutatásai alapján a magyar felnőtt lakosságnak ötven százaléka kötődési zavarral él, ami azt jelenti, hogy érzelmileg nehéz kapcsolati helyzetekben elbizonytalanodik vagy magában, vagy a társában, vagy a kapcsolatban. Maga a sebezhetőség felvállalása azonban az intimitás kezdeti lépcsőfoka, ezért is fontos erről beszélni. Ragaszkodni a párunkhoz és a kapcsolathoz annyit jelent, mint küzdeni a kapcsolatért és fejlődni tanulni egymás mellett. „Harcoljunk egymásért, harcoljunk a kapcsolatunkért!” – így zárta le a beszélgetést Zámbori Soma színművész.

„Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket.” (János Evangéliuma 15:12)

Az előadás elején és végén gyönyörű szerelmes dalokat hallhattunk Parragi Rebeka és Bolyki Tamás előadásában.

Kendőzetlenül – 1 éves a háború – Vendégposzt Hezám Nórától

„A háborúnak akkor lesz vége, ha Oroszország stratégiailag kifullad” – fogalmazott Scholz és a NATO főtitkára

Amit nem gondolt az orosz vezetés sem, hogy „a széttöredezett, fragmentált nyugat és a NATO így, szinte egy emberként fogja támogatni Ukrajnát” -fogalmazott a diplomata, majd a béketárgyalásokról kérdezve hozzátette: ha a Biden-adminisztráció békét akart volna, akkor 2022. március 29-én megszületik a béke Isztambulban. Sokkal nehezebb tehát a nyugatnak azt állítani most, hogy egy igazságos háborúra törekszik, mikor itt volt egy béketerv – a kínai béketerv formájában – az asztalon és azt egyből elutasították.

Amerika politikai célja pedig, hogy vezető szerepét megőrizve gyengítse az Európai Uniót – fogalmazott Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő. Az USA álláspontja a körülményei szerint változik, ellenben Magyarország transzparens nézetével, miszerint nem fogunk és nem is akarunk belesodródni ebbe a háborúba. Nyugat elkezdett igen dekadensen viseltetni, a kelet felé való magyar nyitás azonban jó irány – tette hozzá a biztonságpolitikai szakértő.

A szerző a Budapesti Műszaki Egyetem nemzetközi gazdálkodás alapszakán tanul. A vendégcikkek nem feltétlenül tükrözik a szerkesztő (Muzslai-Bízik Bencze) álláspontját. De az izgalmas, okos írásokat szívesen közöljük. Várjuk a Te véleményedet is!

Karácsony háború idején

Napjainkban is dúl a háború az oroszok és ukránok között. Míg mi ünneplünk, az ő ünnepük nem lehet teljes. Családok szétszakítva, házak lerombolva, éhezés, gyász. Persze az ő háborújuk mindenkire hatással van, így ránk is, hisz a szomszédban történnek a borzalmas dolgok. De mi magyarok, mégiscsak tudunk ünnepelni viszonylagos jólétben. Mégis: a karácsony üzenete az én életemben soha nem volt még ennyire időszerű. 

Könyvtári kutatásaim közben találtam rá D. Dr. Pröhle Károly: Világosság a sötétségben című írására, ami 1941-ben jelent meg a Soproni Hírlapban. 

Gondolatai ma is tűpontosak. Részletekben idézem:

Sötétség, mélységes sötétség borította a Földet, amikor feltűnt a betlehemi csillag és világosság támadt az éjszakában. (…)

Sötétség, mélységes sötétség borítja a Földet most is, hisz a Sötétség hatalmai meggyújtották a gyűlöletet a pusztító szenvedély, a nyomor, a kétségbeesés reménytelennek látszó éjszakájába döntve a népeket, az emberiséget. Millió és millió lélekből szakad fel a sóhaj, a kiáltás: Hová jutottunk? Mi lesz velünk? Mi lesz az emberiséggel? (…)

Aggódva, kétkedve, szinte kétségbeesetten kérdezzük: nincs egy, csak egy reménysugár, mely bevilágítana ebbe az éjszakába? (…)

Karácsony van. 

Minden sötétségen keresztül, mely reánk borult, de minden cicomán és külső fényességen keresztül is, mellyel ünnepünket díszíteni szoktuk, lássuk meg azt a világosságot, mely a megtestesült Örök Szeretet gyermekarcáról sugárzik felénk a betlehemi jászolból, és halljuk meg a karácsonyi angyal égi üzenetét: Született néktek megtartó, – s akkor világosság támad, boldogító, új életet sarjadoztató meleg világosság támad a mi kétségektől gyötört szegény szívünkben- lelkünkben is! Akkor minden ellenkező, kétségbeejtő látszat ellenére szent bizonysággal valljuk: Nem, nem arra van rendelve az emberiség, hogy egy szörnyű átok súlya alatt nyomorultul elpusztuljon, hanem, hogy Krisztus, a megváltó Örök Szeretet karjain megtisztuljon és a mennyek országába emelkedjen. Az Egyszülött földre szálltával megnyilatkozott ég ma is nyitva áll az emberiség fölött és a Kegyelem áldásait ma sem tagadja meg tőlünk, – csak mi el ne zárkózzunk, csak mi el ne szakadjunk hűtlenül, hálátlanjul, hitetlenül. Szent hitünk, hogy a Kegyelem Atyja minden sötétségen, minden szenvedésen, minden világrengető háborúságon keresztül üdvösséges gondolatainak végső célja felé vezeti, akarja vezetni – csak mi el ne forduljunk Tőle – a népeket, az emberiséget. 

(…)

(…) a családi élet ápolása. Ami jó, ami boldogság ezen a siralmas földön még van, annak otthona és kiröpítő fészke a keresztény család. Ahol züllik a család, ott züllik a nemzet. Ahol épül a család, ott épül a nemzet. (…)

A karácsony lelke hassa át állandóan családi életünket. Karácsony sajátosképpen a keresztény család ünnepe, mely az égieket a földiekkel hozza titokzatos, boldogító kapcsolatba. Isten Atyánkká lett egyszülött Fiában, az Úr Jézus Krisztusban. Mi az ő gyermekei, egymásnak testvérei vagyunk. Ez a karácsonyi örök Evangélium, családi, egyéni, társadalmi, nemzeti életünk megújulásának örök forrása. (..)

Vajha a karácsony égi fénye hatná át mindannyiunk lelkét és sugározna onnan át életünk tágabb és tágabb köreibe s így lenne több és több világosság a sötétségben!